PEGAZ - przewozy autokarowe Dzierżoniów, Bielawa, Świdnica, wynajem autokarów, wycieczki autokarowe, atrakcje turystyczne Dolny Śląsk, Góry Sowie, Masyw Ślęży

+48 793 337 725
+48 793 337 724
info@przewozy-pegaz.pl

Adres: 
ul. Staszica 32
58-200 Dzierżoniów

 

REGULAMIN PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
 • Zamawiający - osoba lub podmiot korzystający z usług przewozu na podstawie zamówienia lub umowy przewozu.
 • Przewoźnik - firma PEGAZ Justyna Gądek, ul. Kościuszki 2f, 58-200 Dzierżoniów.
 • Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu.
 • Zamówienie - umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Zamawiającym.
 • Umowa przewozu - umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Zamawiającym.
 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów drogowych wykonywanych przez Przewoźnika.
 2. Przewoźnik wykonuje przewozy Pasażerów pojazdami samochodowymi, na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej.
 3. Złożenie zapytania o cenę usługi, przyjęcie oferty Przewoźnika, złożenie zamówienia lub zawarcie umowy przewozu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Przewoźnika oraz na stronie internetowej: przewozy-pegaz.pl.


ZAWARCIE UMOWY PRZEWOZU

 1. Zapytanie o cenę i możliwość wykonania usługi Zamawiający może złożyć osobiście w siedzibie Przewoźnika, za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za pomocą formularza zapytania dostępnego na stronie internetowej: przewozy-pegaz.pl, bądź za pomocą poczty elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość, dających możliwość utrwalenia treści zapytania i identyfikację Zamawiającego.
 2. W zapytaniu wskazać należy w szczególności następujące parametry:
 • ilość pasażerów
 • termin przewozu
 • adres i godzinę rozpoczęcia przewozu
 • adres miejsca docelowego przewozu
 • adres i godzinę zakończenia przewozu
 1. Złożenie zapytania nie powoduje rezerwacji terminu wykonania usługi.
 2. W odpowiedzi na złożone zapytanie, w oparciu o parametry i kryteria wskazane przez Zamawiającego, Przewoźnik przygotowuje ofertę wykonania usługi i składa ją Zamawiającemu.
 3. Oferta złożona w obecności Zamawiającego albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie a złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym Przewoźnik mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.
 4. Przewoźnik w swej ofercie może oznaczyć termin, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi.
 5. Oferta złożona przez Przewoźnika, w razie jej przyjęcia przez Zamawiającego, wymaga potwierdzenia przyjęcia. Czynności tej dokonać można w szczególności poprzez przesłanie zamówienia listownie lub za pomocą poczty elektronicznej bądź przy użyciu podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość, dających możliwość identyfikacji Zamawiającego oraz utrwalenie faktu doręczenia tego potwierdzenia Przewoźnikowi.
 6. Skuteczne doręczenie potwierdzenia przyjęcia oferty jest jednoznaczne z zawarciem umowy przewozu, rezerwacją pojazdu i obowiązujące dla wszystkich stron.
 7. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty wynikającej z faktury za przewóz w terminie określonym w tej fakturze, przy czym termin oznacza datę zaksięgowania należności na rachunku Przewoźnika.
 8. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z usługi przewozu jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty:
 • 10% od ceny usługi w przypadku gdy przewóz miał nastąpić po minimum 14 dniach
 • 20% od ceny usługi w przypadku gdy przewóz miał nastąpić po minimum 7 dniach
 • 50% od ceny usługi gdy przewóz miał nastąpić w terminie do 7 dni.


ZAMAWIAJĄCY

 1. Zamawiający odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu.
 2. Zamawiający odpowiedzialny jest za Pasażera, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd i jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.
 3. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody spowoduje wyłączenie pojazdu z eksploatacji, to Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 1000 PLN za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji.
 4. Wszelkie koszty związane z utylizacją bądź składowaniem rzeczy i przedmiotów pozostawionych przez Pasażerów w pojeździe po zakończeniu świadczenia usługi, będą stanowiły obciążenie Zamawiającego.


PASAŻER

 1. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty uprawniające do przebywania na terytorium danego państwa oraz do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak ww. dokumentów.
 2. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych, zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i komfortu podróżowania oraz stosować się do zaleceń obsługi pojazdu.
 3. W przypadku, gdy pojazd jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna w chwili, kiedy znajdują się one poza pojazdem.
 5. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie przebywania Pasażera w pojeździe. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 6. Pasażer ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki powstałe w wyniku postawienia w  pojeździe pod jego nieobecność rzeczy osobistych oraz innych  przedmiotów nienależących do przewoźnika.
 7. Pasażer po zakończeniu świadczenia usługi zobowiązany jest do zabrania z pojazdu wszelkich rzeczy oraz przedmiotów, które zostały przez niego wniesione do pojazdu. Dotyczy to w równym stopniu bagażu, przedmiotów osobistego użytku oraz żywności, napojów oraz odpadów wytworzonych przez pasażera w czasie przebywania w pojeździe.


PRZEWOŹNIK

 1. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer:
 • nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
 • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
 • znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży podróżnych.

  Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer oraz Zamawiający.
 1. W pojazdach Przewoźnika zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.
 2. W pojazdach Przewoźnika zabrania się przewozu zwierząt.
 3. W czasie świadczenia usługi oraz po jej zakończeniu Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne przedmioty należące do pasażerów, jakie zostały  pozostawione w pojeździe pod ich nieobecność.
 4. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby zrealizować złożone zamówienie i przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie lecz nie może tego zagwarantować, jeżeli zaistnieją obiektywne, niezależne od niego przyczyny, których nie mógł zawczasu przewidzieć lub im zapobiec. Mogą to być w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie pojazdu, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych.
 5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD).
 6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu w części lub w całości pojazdem należącym do innego przewoźnika, w ramach powierzenia przewozu.
 7. W przypadku zerwania umowy lub odmowy realizacji złożonego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty:
 • 10 % od ceny usługi w przypadku gdy przewóz miał nastąpić po minimum 10 dniach
 • 20% od ceny usługi w przypadku gdy przewóz miał nastąpić po minimum 5 dniach
 • 50% od ceny usługi gdy przewóz miał nastąpić w terminie do 5 dni.


REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres korespondencyjny Przewoźnika, w okresie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
 2. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Zamawiający bądź jego pełnomocnik.
 3. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
 4. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty.
 5. W terminie 30 dni od doręczenia reklamacji Przewoźnik rozpatruje reklamację. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy z zastrzeżeniem powiadomienia Zamawiającego o przyczynach wydłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji. Zawiadomienie to winno nastąpić przed upływem 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Przewoźnika.
 6. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany zawartej umowy przewozu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
 2. Strony dopuszczają możliwość renegocjacji umowy, jeżeli nastąpią okoliczności, których przy negocjacji umowy strony nie brały pod uwagę, ani nie przewidywały przy jej zawieraniu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy przewozu Strony w pierwszej kolejności będą załatwiały w drodze negocjacji, dążąc do porozumienia.
 4. Spory wynikające z umowy przewozu rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Dzierżoniowie.
 5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących przedmiotu umowy przewozu, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.